Zmiany w prawie – komentarz

Koniec ze wzorami podpisów w KRS !

 

Do stycznia b.r., przy rejestrowaniu spółki i innych podmiotów w KRS, zmuszeni byliśmy do załączenia do wniosku o wpis do rejestru wzoru podpisów osób, które zostały przez nas upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 

Nie dość, że nie mógł zostać złożony odpis takiego dokumentu, a jedynie oryginał, to ustawodawca narzucił na podmiot obowiązek notarialnego uwierzytelnienia tych podpisów, ewentualnie złożenia ich przed Sędzią czy upoważnionym pracownikiem Sądu. Komplikowało to nieco rejestrację np. stowarzyszenia – a o nim dzisiaj będzie – bo pośród tej całej papierologii i tysiąca dokumentów w kolejnym tysiącu egzemplarzy wymaganych przy rejestracji, trzeba było znaleźć czas, żeby „obskoczyć” wszystkich członków zarządu (bo w statucie fantazyjnie zastrzegliśmy sobie, że każdy ma prawo reprezentacji) i zbierać wzory ich podpisów, szukać notariusza, który nam to uwierzytelni, a w najgorszym wypadku ciągać cały zarząd po Sądach w celu złożenia parafki przed pracownikiem Sądu…

 

Można się zgodzić – cel nałożenia wyżej opisanego obowiązku był słuszny – dawał zarówno Sądowi możliwości sprawdzenia prawidłowości podpisu reprezentanta pod dokumentacją, jak i możliwość weryfikacji podpisu przez dajmy na to kontrahentów podmiotu. Wszak Rejestrowi przyświeca zasada jawności i każdy, bez konieczności wykazywania interesu prawnego, ma prawo wglądu do tego, co znajduje się w jawnych rejestrach, w tym do wzorów podpisów reprezentantów podmiotów.

 

W przypadku podmiotów, które wpisywane były tylko do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – a na nich się dzisiaj skupiamy – ustawodawca w art. 49 ust. 4 ustawy o KRS przewidział zwolnienie w powyższym zakresie, o tyle, o ile nie starały się one o wpis również do Rejestru przedsiębiorców. Jeśli więc nie zamierzaliśmy rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej, a po prostu chcieliśmy urzeczywistnić plany o istnieniu stowarzyszenia – nasza biurokratyczna męka zostawała skrócona. No, ale tak lekko było tylko w tym jednym wypadku.

 

Tymczasem ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – k.s.h. oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 15 stycznia 2015 r., m.in. uchyliła art. 19a ust. 1-2a ustawy o KRS, który nakładał obowiązek dołączenia do dokumentacji rejestrowej wzorów podpisów. Pomijając bezsensownie (jak się wydaje) pozostawiony art. 49 ust. 4 ustawy o KRS, który nadal przewiduje zwolnienie stowarzyszeń i podobnych z obowiązku, który już nie istnieje, zmianę tę należy ocenić pozytywnie, mając na względzie praktykę.

 

Bezsprzecznie (czego dowodem jest opisywana zmiana), pierwotnie założony cel obowiązku składania wzorów podpisów nie znalazł urzeczywistnienia – w praktyce nikt do wzorów podpisów nie zaglądał, a ich składanie wydłużało jedynie całe postępowanie (wniosek kompletny, ale podpisy nieuwierzytelnione przez notariusza? – wezwanie do usunięcia braków; odpis podpisów zamiast oryginału? – wezwanie do usunięcia braków etc. etc.). Dobry ustawodawca w ostatnim czasie zauważalnie zmierza do uproszczenia całego procesu rejestracji, i stąd te pozytywne zmiany.

 

A żeby nie było tak kolorowo – narzucono na składających wniosek inny obowiązek – przedłożenie zgody osób, kandydujących do organu reprezentacji na ich powołanie. Zgody takiej nie trzeba składać, jeśli wniosek o wpis reprezentanta do rejestru jest podpisany przez osobę, której wpis dotyczy, albo do złożenia takiego wniosku osoba ta udzieliła pełnomocnictwo, a także jeśli zgoda taka wyrażona jest w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę. Można więc łatwo spełnić ten obowiązek, np. w przypadku powołania stowarzyszenia – w protokole z zebrania założycielskiego wskazując, że osoby powołane do zarządu zgodę na to wyraziły (rękami i nogami przed funkcją reprezentacyjną się nie broniły, a podczas weryfikacji kandydatur strat w ludziach i mieniu nie było, chyba, że były – wtedy nie piszemy ;-)).

 

Tak też uczyniło stowarzyszenie, któremu aktualnie pomagamy powstać. Ułatwiło tym sobie i nam zbieranie dalszej potrzebnej dokumentacji, co pozwoliło przeznaczyć czas, w którym musielibyśmy zbierać wyżej opisane zgody na napisanie niniejszej notki. 🙂

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.