Prawo zamówień publicznych

Oferujemy kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień i ofertowania, w tym w szczególności:

 

Dla Zamawiających:

 • przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej,
 • udział w postępowaniu przetargowym,
 • ocena możliwości zmiany zawartej umowy,
 • rozpatrywanie odwołań,
 • reprezentacja strony w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • opracowywanie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej,
 • sporządzanie opinii,
 • audyt postępowań.

 

Dla Wykonawców:

 • analiza specyfikacji celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego,
 • sporządzanie i weryfikacja poprawności i kompletności oferty,
 • sporządzenie ekspertyz dotyczącej badania i oceny oferty pozostałych Wykonawców,
 • sporządzanie odwołań i skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentacja strony przed UZP i KIO,
 • występowanie z wnioskami do Prezesa UZP w zakresie: stwierdzenia nieważności zawartej umowy (jej części lub aneksów), konieczności zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, uruchomienia kontroli u Zamawiającego.

Prawo farmaceutyczne, paszowe

Projekty infrastrukturalne

Prawo pracy

Prawo karne

Własność intelektualna i przemysłowa

Windykacja należności

Prawo spółek

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Prawo energetyczne

Prawo cywilne

Ochrona środowiska

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Bankowość i finanse

Środki masowego przekazu

Szkolenia

Rozwiązywanie sporów

Procesy sądowe i arbitrażowe

Prawo zamówień publicznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

Pomoc publiczna, fundusze strukturalne, dotacje…

Prawo podatkowe

Prawo antymonopolowe i konkurencji

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.